I-SZOP.pl
porównywarka cen
I-SZOP.pl - wyszukiwarka gier planszowych, karcianych, RPG, kolekcjonerskich, figurkowych i bitewnych - porównaj ceny w sklepach internetowych
Nasza strona internetowa wyświetla reklamy - utrzymujemy ją w ten sposób.
Prosimy - rozważ wsparcie dla nas, umieszczając tę stronę na białej liście w Twojej wtyczce do blokowania reklam.
Regulamin dla sklepów

I. Postanowienia ogólne

Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta, który zamawiając Usługę oświadcza, że akceptuje go w całości.
Definicje
1. Usługodawca - Firma EOIL z siedzibą w Chwałowicach, NIP: 7542733205, REGON: 160184190;
2. Usługa - możliwość prezentacji (wyświetlania) oferty Klienta, jej promocji i reklamy w internetowej porównywarce cen na warunkach niniejszego Regulaminu;
3. Serwis - strona internetowa Usługodawcy, poprzez którą świadczona jest Usługa;
4. Klient - przedsiębiorca zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy;
5. Informacje handlowe - informacje zawierające opis towarów, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen towarów lub usług, dotyczące oferty sprzedaży poszczególnych rzeczy lub warunków świadczenia usług zaprezentowane na witrynie Klienta, pozwalające na związanie Klienta z Użytkownikiem, przekazywana przez Klienta za pośrednictwem Pliku danych;
6. Witryna - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domenowym;
7. Plik danych - plik w formacie określonym w instrukcji integracji pozwalający pozyskać od Klienta informację handlową i przedstawić ją na stronach Usługodawcy;
8. Użytkownik - pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z serwisu Usługodawcy;
9. Przekierowanie - jednorazowe kliknięcie przez użytkownika serwisu na link przekierowujący na Witrynę Klienta;
10. Integracja - udostępnienie Usługodawcy poprawnego Pliku danych przez Klienta;

II. Prawa i obowiązki Klienta

1. Usługodawca umożliwi prezentację i reklamę ofert produktów lub usług Klienta w serwisie na podstawie aktualnej Informacji handlowej dostarczonej w poprawnym Pliku danych.
2. Klient zobowiązany jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim: firmy, adresu pocztowego, adresu witryny, adresu email, numeru identyfikacji podatkowej, numeru REGON, a ponadto do wyświetlania w swojej Witrynie aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających przynajmniej nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail.
3. Klient jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z informacją handlową nie naruszały obowiązującego prawa.
4. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej informacji handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji handlowej oraz za jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.
5. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w informacji handlowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, a zainicjowanego przez Przekierowanie.

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do prezentacji informacji handlowych Klienta przekazanych w na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacji użytkowej integracji.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu serwisu, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację informacji handlowej.
6. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku danych.
7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta haseł dostępowych do serwisu osobom trzecim.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w Witrynie Klienta.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług promowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży.
10. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usługi, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Usługodawcy, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usługi.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w prezentacji informacji handlowej Klienta będące następstwem błędów Klienta w aktualizacji danych.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne przekierowania z porównywarki do sklepu powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku danych przez Klienta.

IV. Zamawianie i świadczenie Usługi

1. Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części umowy Stron.
2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient ma obowiązek umieścić na głównej stronie swojej witryny wybrany baner reklamowy Usługodawcy na zasadach określonych w serwisie Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
4. Aktywacja usługi nastąpi po weryfikacji formularza rejestracyjnego Klienta i spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do uruchomienia Usługi.

V. Warunki prezentacji informacji handlowej

1. Techniczne wymagania niezbędne do prezentacji informacji handlowej Usługodawcy zawiera instrukcja integracji dostępna w witrynie Usługodawcy.
2. Klient przygotowuje Plik danych we własnym zakresie, dbając o to, by towary lub usługi, które mają być wskazane w informacji handlowej, były dokładnie opisane. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść Pliku danych nie narusza praw osób trzecich. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
3. Klient wskazuje położenie pliku w formularzu rejestracyjnym.
4. Plik danych jest następnie pobierany przez mechanizmy Usługodawcy i łączony z bazą danych serwisu.
5. Prezentacja informacji handlowej w serwisie rozpoczyna się z chwilą stworzenia powiązania między informacją handlową Klienta przekazaną w Pliku danych a informacją o produkcie lub usłudze z bazy danych Usługodawcy.
6. Prezentacja oferty po kolejnych uaktualnieniach następuje w trybie określonym w punktach 1 - 4 niniejszego rozdziału.
7. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści informacji handlowej nie mogą:
a) naruszać godności ludzkiej;
b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c) ranić przekonań religijnych lub politycznych;
d) zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
e) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
g) promować systemu sprzedaży lawinowej;
h) wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
i) treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
j) różnić się od treści oferty handlowej w Witrynie Klienta.
8. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu towarów lub usług, o których mowa w punkcie poprzednim Usługodawca ma prawo odstąpić od wykonywania Usługi ze skutkiem natychmiastowym i umowę z Klientem rozwiązać.
9. W ramach umowy (Usługi), Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych do prezentacji oferty produktów i usług w serwisie.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prezentowania Użytkownikom zawartości wybranych kategorii dopiero po zadeklarowaniu przez nich pełnoletniości.

VI. Stawki za przekierowanie

1. Usługodawca nie pobiera opłat za Przekierowanie użytkownika na witrynę Klienta.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności Usługodawcy, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej oraz w serwisie Usługodawcy, jeżeli Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. Rozwiązanie umowy i zawieszenie wykonania usługi

1. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
b) prezentacji przez Klienta informacji handlowej dotyczącej towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów,
c) naruszenia przez Klienta, któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu,
3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem w trybie natychmiastowym, gdy Klient:
a) pomimo przesłanego upomnienia niezwłocznie nie poda prawdziwych i aktualnych danych czy też nie zaprzestanie naruszeń, o których mowa w punkcie powyżej,
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości promocji za pomocą Usługi określonych produktów, towarów lub usług z zachowaniem trybu zmiany niniejszego Regulaminu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usługi w dniu złożenia przez Usługodawcę zastrzeżenia, Klient promuje produkty lub usługi, których promocję Usługodawca wyłączył, Klient może ograniczyć korzystanie z Usługi do promocji towarów lub usług niepodlegających zastrzeżeniu bądź rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Usługodawca na żądanie Klienta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania zawiesić wykonanie usługi na czas oznaczony. Zawieszenie wykonania usługi polega na czasowym usunięciu Informacji handlowej Klienta z serwisu. Ponowne umieszczenie Informacji handlowej klienta w serwisie następuje niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta żądania przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Usługodawcy. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w forumularzu rejestracyjnym adres e-mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Klientem obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Klient w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IX punkt 1.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
3. Klient może przelać prawa i obowiązki wynikające z umowy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonej usługi porównywarki cenowej będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.